top

 

Kontroll och provning

Provnings- och mätmetoder är av fundamental betydelse för kontroll och styrning av sammansättning, egenskaper och tillstånd hos obundna och bundna vägmaterial. Provningar behöver göras i flera led vid byggande och underhåll av vägar, gator, broar, flygfält etc. Exempel är kontroll av insatsmaterial, proportionering av asfaltmassa samt produktionsoch kvalitetskontroll av asfaltmassa, asfaltbeläggning eller obundna material i såväl fält som lab.

 

Även vid forsknings- och utvecklingsarbete samt vid skadeutredningar krävs mät- eller provningsmetoder som på ett relevant sätt kan kontrollera och värdera materialets egenskaper.

 

Upphandling på funktion underlättas av att det finns provningsmetoder som kan mäta funktionen hos materiallager, t ex hållfasthet och beständighet. Mer heltäckande, icke förstörande mätningar på nylagd yta kan ge god information om tjocklek, homogenitet, textur och packningsgrad samtidigt som inga ingrepp (borrkärnor) i vägen behöver göras.

 

Behovet av förbättring eller utveckling av metoder bedöms vara stort, bland annat för att bättre än idag säkerställa att produkten får förväntad kvalitet. För att minska på spridningen av analysresultaten mellan olika laboratorier eller inom laboratoriet kan repeter- och reproducerbarheten hos metoder behöva förbättras. Provningsmetoder innefattar ofta olika delar, t ex provberedningen, provning/mätning och krav på utrustningen. En viktig faktor är också hur provtagningen utförs. Europaharmoniseringen av olika produktstandarder innebär att för svenska förhållanden nya provningsmetoder och kravspecifikationer kan behöva införas i tekniska anvisningar.

 

Inriktning och mål

Trafikverket har tagit initiativet att bilda en branschsammansatt metodgrupp som skall ha övergripande ansvar för provningsmetoder för såväl obundna som bitumenbundna material och lager. Metodgruppen skall arbeta med frågor som rör bindemedel, tillsatsmedel, obundna material, ballast, asfaltmassa och asfaltbeläggning. Metodgruppen skall verka för att ändamålsenliga laboratorie- och fältmetoder finns tillgängliga eller tas fram om behov föreligger. I metodarbetet ingår förutom fokus på provning/mätning/utrustningar även miljöfrågor. En god arbetsmiljö skall föreligga för personalen som arbetar på väglaboratorier eller vid mätningar i fält. I framtiden kan även metoder som mäter energiåtgång eller emissioner (miljöpåverkan) bli mer aktuella för väglaboratorier.

 

De olika metodgrupperna kommer att ha en nära kontakt med de tekniska kommittéer som arbetar med Europastandardiseringen och även med andra branschsammansatta grupper, t ex tankbeläggningsgruppen. Metodgruppen skall vara ett forum där branschens olika aktörer skall ha möjlighet att framföra synpunkter på allt som berör provning och mätning vid produktion av vägmaterial och vid kontroll av lager/vägyta i vägkonstruktionen.

 

Läs mer på Metodgruppens hemsida.

www.metodgruppen.nu

 

 Information

Metodgruppens inriktningsdokument (pdf 640kB)

 

 

 

Asfaltskolan               Box 4022        195 04  Rosersberg              Tel: 08-590 049 06              Fax: 08-590 049 29               info@asfaltskolan.se